Hordaland Seilkrets

Vedtekter

Her finner du gjeldende vedtekter for Hordaland Seilkrets, vedtatt på seilkretstinget 2014.

Lov for Hordaland Seilkret 
Stiftet 25. april 1977, med senere endringer, 1978, 1984, 2004, 2006 og 2014
Historikk:
1945: Bergen og Hordaland Seilersamband stiftet
1971: Hordaland Seilerutvalg opprettet
1977: Hordaland Seilkrets (navneendring)
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER


§ 1 Formål
(1) Seilkretsens formål er å arbeide for seilsportens utvikling, og å fremme og 
koordinere samarbeidet mellom foreningene i kretsen. Den skal bistå Norges 
seilforbund i alle spørsmål som gjelder seilsporten innen kretsens område. 
(2)Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
 aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
 ærlighet.


§ 2 Organisasjon
(1)Hordaland Seilkrets (HSK) er opprettet av Norges seilforbund, og består av
 alle seilforeninger innen kretsens grenser, og som er medlem av Norges 
 seilforbund. 

(2) Gjennom Norges seilforbund er seilkretsen et organisasjonsledd innen 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
(3)Seilkretsen er den faglige myndighet under Norges seilforbund innen
 seilkretsens grenser. Særkretsens grenser fastsettes av Norges seilforbund.
(4)Seilkretsen skal følge NIFs og Norges seilforbundets regelverk og vedtak.
 Overordnet organisasjon sin lov gjelder for seilkretsen, uavhengig av hva som 
 måtte stå i seilkretsens egen lov.
(5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.


§ 3 Oppgaver
Hordaland seilkrets skal: 
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til seilsporten. 
b) Stimulere til samarbeid mellom seilforeningene i kretsen, og bistå 
idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, 
samt utarbeide terminliste.
d) Forestå faglig utdanning i samsvar med seilforbundets planer. 
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen 
idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av seilsportanlegg.g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk 
støtte fra seilforbund, idrettskretsen og andre relevante parter.


§ 4 Kontingent
(1) Kontingenten fastsettes av seilkretstinget og betales forskuddsvis.
(2)Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
seilkretstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og seilforbundet at lag, som 
skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap. Reglene 
i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.
II TILLITSVALGTE OG ANSATTE


§ 5 Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg mv. i seilkretsen skal det velges personer fra begge kjønn. 
(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der 
det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 
personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant 
teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
(3)Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
(4)Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensen 
av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.5 


§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et 
idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte 
eller avgi stemme ved fullmakt. 
(2)En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: 
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
(3)Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og 
forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 
(4)Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor 
sitt arbeidsområde. 
(5)Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og 
ekstraordinært ting i særkretsen. 
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under 
særkretstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til 
behandling på seilkretstinget.

§7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker 
(1)Arbeidstaker i seilkretsen er ikke valgbar til verv i særkretsen eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i særkretsen plikter å fratre 
tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 
(2)Arbeidstaker i særkretsen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
(3)Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale 
som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med særkretsen. 
(4)Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at seilkretsen gir de ansatte rett til å 
utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til særkretsens styre. 
(5)Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon. 
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.  


§ 8 Valgbarheten og representasjon for andre personer med tilknytning til seilkretsen 
(1) Person som har en avtale med seilkretsen som gir vedkommende en økonomisk 
interesse i driften av seilkretsen er ikke valgbar til verv innen seilkretsen eller 
overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av 
seilkretsen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av seilkretsen. 
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å 
fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. 
(2)Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
(3)Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi 
dispensasjon. 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
  
§ 9 Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i seilkretsen er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
a) når vedkommende selv er part i saken. 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken. 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 
med en part. 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret 
i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om innnabilitets- 
innsigelse er reist av en part. 
(3)Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i særkretsen. 
(4)Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den 
tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller 
partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige 
interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 
(5)Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person 
som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
(6)I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår 
spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 
avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 
ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 
møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
(7)I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. 
Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller 
vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge 
spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 


§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1)Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særkretsen 
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende. 
(2)Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 
medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av 
medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette 
treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne 
kunne høre og kommunisere med hverandre. 
 (3) Det skal føres protokoll fra styremøter.   


§ 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inklude tapt 
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. 
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt 
arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. 
III. ØKONOMI


§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
(1) Seilkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig.
(2)Særkretser med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige særkretser skal følge 
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i 
revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3)Bankkonti skal være knyttet til særkretsen og skal disponeres av to 
personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som 
disponerer.
(4)For særkretser som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et 
budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
(5)For særkretser som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget 
fastsettlangtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige 
budsjetterinnenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er 
hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom 
ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i 
resultatregnskapet. 
(6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 
mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(7) Seilkretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende 
sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 
årsoppgjøret. Særkretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter 
søknad fra særkretsen og beslutning fra Idrettsstyret. 
(8)Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
særkretsens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av 
tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike 
disposisjoner. IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 


§ 13 Seilkretstinget 
(1) Seilkretsens høyeste myndighet er seilkretstinget som avholdes innen januar
 måned.
(2)Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har 
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det 
presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. 
Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før 
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag 
må være sendt ut senest 1 uke før tinget.
(3)Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning 
av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det 
er saker som ikke kan behandles. 
(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5)På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 
ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 
2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.


§ 14 Representasjon på særkretstinget
(1) På særkretstinget møter med stemmerett:
a) Særkretsens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
 Foreninger med inntil 50 medlemmer - 1 representant
 Foreninger med inntil 100 medlemmer - 2 representanter
 Foreninger med inntill 200 medlemmer - 3 representanter
 Ingen forening kan møte med mer enn 3 representanter
(2)Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som 
ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem 
dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisorer.
(3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av særkretstinget etter målbare
 kriterier. 
(4) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter
 fullmakt og meldt særkretsen senest en uke før tinget.
(5)Reiseutgiftsfordeling kan benyttes

§ 15 Ledelse av særkretstinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/
oppnevnt(e) representant(er).


§ 16 Seilkretstingets oppgaver 
(1) Særkretstinget skal:
a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen.
d) Behandle årsberetning.
e) Behandle regnskap for seilkretsen i revidert stand.
f) Behandle forslag og saker.
g) Fastsette kontingent.
h) Behandle budsjett for seilkretsen.
i) Foreta følgende valg: 
1. Leder og nestleder. 
2. Styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer.
3. 2 revisorer
4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene.
5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 
særkretsting.
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall.


§ 17 Stemmegivning på særkretstinget
(1)Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 
enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke 
stemmer skal anses som ikke avgitt. 
(2)Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som 
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal 
stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
(3)Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av 
de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd 
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
(4)Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, 
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 
Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning 
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.


§ 18 Ekstraordinært seilkretsting
(1) Ekstraordinært særkretsting innkalles av seilkretsstyret med minst 14 dagers
 varsel etter:
a) Vedtak av seilkretsstyret.
b) Vedtak av seilkretstinget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra minst ¼ av seilforeningene i seilkretsen.
(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. 
(3)Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter 
som møter. 
(4) Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i
 vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige
 saksdokumenter skal følge innkallingen. 18


§ 19 Møter/fellesmøter
Seilkretsen avholder møter med seilforeningene etter behov, og bestemmer selv 
arrangementsformen. 


§ 20 Seilkretsens styre
(1) Seilkretsen ledes og forpliktes av styret som er seilkretsens høyeste myndighet 
mellom tingene.19
(2)Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. 
(3) Styret skal:
a) Iverksette seilkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak 
og bestemmelser.
b) Forestå seilkretsens daglige administrasjon, representere seilkretsen 
utad og utøve faglige myndighet innen seilkretsens grenser.
c) Påse at seilkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at seilkretsen har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 
økonomistyring.d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser 
innen kretsen og utarbeide terminlister for dette.
e) Utvikle seilkretsens organisasjon og aktivitetstilbud.
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/
instruks for disse. 
g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte 
frister.


§ 21 Komiteer
(1) Seilkretsen skal ha følgende faste komiteer:
a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. 
Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser21.
b) Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra 
styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv 
som skal velges på seilkretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir 
kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) f).


§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.


§ 23 Avtaler og samarbeid mellom seilkretsen og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom seilkretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov 
kapittel 13.


§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 


§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i Norges seilforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem 
av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende 
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre 
rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.


§ 26 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å
 ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. 
Lovendringervedtatt av seilkretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av 
Norges seilforbund. Godknningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs 
lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan Norges XX forbund pålegge nødvendig 
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av seilkretsen selv. 


§ 27 Nedlegging – Sammenslutning 
(1) Seilkretsen kan bare nedlegges av Norges seilforbund.
(2)Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. 
Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.
(3)Ved nedlegging eller annet opphør av seilkretsen tilfaller seilkretsens 
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges seilforbund.